داروخانه دکتر صالحی

مهرآباد جنوبی-بعد از بیمارستان شریعت رضوی-ابتدای خیابان گذرخو