داروخانه زهره حقیقی

مترو نعمت آباد، خیابان سهیل، نبش میدان